Alles over jouw kind op de basisschool

Disclaimer

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Uitgeverij Zwijsen besteedt aan de samenstelling van ZWIJSENOUDERS.NL is het mogelijk dat de informatie die op de ZWIJSENOUDERS.NL site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van de ZWIJSENOUDERS.NL site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internetprovider of Uitgeverij Zwijsen. Uitgeverij Zwijsen kan er niet voor instaan dat de informatie op de ZWIJSENOUDERS.NL site, of eventuele externe sites waarnaar gelinkt wordt, geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker/ster wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Uitgeverij Zwijsen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ZWIJSENOUDERS.NL site of informatie die door middel van de ZWIJSENOUDERS.NL site verkregen is of die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van ZWIJSENOUDERS.nl

Uitgeverij Zwijsen zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de ZWIJSENOUDERS.NL site zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Uitgeverij Zwijsen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de ZWIJSENOUDERS.NL site te kunnen raadplegen.

Op de ZWIJSENOUDERS.NL site treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Uitgeverij Zwijsen BV kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites, of voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de disclaimer en het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Uitgeverij Zwijsen verstuurt de gratis cadeautjes (zoals de magneetfotolijsten) alleen naar postadressen in Nederland.

Foto homepage: Shutterstock

Auteursrecht
ZWIJSENOUDERS.NL behoudt het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. ZWIJSENOUDERS.NL behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur - artikelen en/of meningen zonder kennisgeving te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst-, als muziek- en beeldmateriaal.

Een bezoek(st)er van ZWIJSENOUDERS.NL mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in ZWIJSENOUDERS.NL opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Uitgeverij Zwijsen (ook niet via een eigen netwerk).

Bijdragen van bezoekers, al dan niet naar aanleiding van prijsvragen en andere acties van Uitgeverij Zwijsen B.V., worden zonder voorbehoud eigendom van Uitgeverij Zwijsen B.V. De bezoeker vrijwaart Zwijsen van alle aanspraken van derden. De bezoeker draagt de intellectuele eigendomsrechten op hun bijdrage(n) over aan Uitgeverij Zwijsen B.V. en verleent Uitgeverij Zwijsen B.V. het onbeperkte recht de bijdragen openbaar te maken en te verveelvoudigen, online of in print.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: aug. 2014Top 5